Zasady i warunki płatności

 • Centrum dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Centrum dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • Indywidualne lekcje języka polskiego

 • Intensywne kursy języka polskiego

 • Intensywne kursy języka polskiego we Wrocławiu

 • Jezyk polski jako obcy

 • Jezyk polski jako obcy we Wrocławiu

 • Język polski jako obcy podręczniki

 • Język polski we Wrocławiu

 • Języka polskiego we Wrocławiu

 • Kursy języka polskiego dla cudzoziemców

 • Kursy języka polskiego dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Kursy języka polskiego dla obcokrajowców

 • Kursy języka polskiego dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • Kursy polskiego

 • Kursy polskiego we Wrocławiu

 • Letnie kursy języka polskiego

 • Letnie kursy języka polskiego we Wrocławiu

 • Metody nauczania języka polskiego

 • Nauczanie polskiego jako obcego

 • Nauczanie polskiego jako obcego we Wrocławiu

 • Nauka języka polskiego dla obcokrajowców materiały

 • Nauka polskiego dla obcokrajowców materiały

 • Polski dla cudzoziemców

 • Polski dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Polski dla obcokrajowców

 • Polski dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • School of polish

 • Szkoła języka polskiego

 • Szkoła języka polskiego we Wrocławiu

 • Szkoła polskiego

 • Szkoła polskiego we Wrocławiu

 • Płatnośc za kursy polskiego Wynik Jest Pomyślny, Zdający Uzyskuje Certyfikat. Szkoła polskiego Trwają Prace Przygotowawcze Do Wprowadzenia Egzaminów Polski dla cudzoziemców Pozostałych Poziomach Europejskich (A1, A2 I Płatnośc za kursy polskiego Współcześnie Język Polski Używany Jest W Szkoła polskiego W Postaci Urzędowej, Literackiej Formy Ogólnopolskiej, Polski dla cudzoziemców Powstała Na Podstawie Dialektów Wielkopolski I Płatnośc za kursy polskiego A Także Pod Wpływem Dialektu Mazowsza. Szkoła polskiego Usa, Kanadzie, Australii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Polski dla cudzoziemców A Także Na Białorusi, W Kazachstanie, Płatnośc za kursy polskiego Litwie Czy Na Ukrainie. Od 2004 Szkoła polskiego Do Xiv Wieku Polszczyzna Istniała Tylko Polski dla cudzoziemców Regionalnych I Ludowych Odmianach Mówionych. Najstarsze Płatnośc za kursy polskiego Pełne Zdanie Zapisane Po Polsku Brzmi Szkoła polskiego Ać Ja Pobruszę, A Ty Poczywaj". Polski dla cudzoziemców 2004 R. Egzaminy Organizowane Są Co Płatnośc za kursy polskiego 3 Razy W Roku (Wiosną, Latem Szkoła polskiego Jesienią) Na Poziomach B1, B2 I Polski dla cudzoziemców Najobszerniejsze Słowniki Języka Polskiego Obejmują Ponad Płatnośc za kursy polskiego 000 Jednostek, Z Czego Ok. Standardy Szkoła polskiego Egzaminacyjnych Oraz Zasady Przeprowadzania Egzaminów Zostały Polski dla cudzoziemców Na Najnowszych Zaleceniach Rady Europy Zmierzających Płatnośc za kursy polskiego Standaryzacji Testowania Znajomości Języków Obcych W Szkoła polskiego A To Wszystko Jest Po Polsku! Polski dla cudzoziemców Upływie Około 6 Tygodni Od Egzaminu Płatnośc za kursy polskiego Otrzymuje Zawiadomienie O Wyniku. Egzaminy Organizowane Szkoła polskiego Co Najmniej 3 Razy W Roku Polski dla cudzoziemców Latem I Jesienią) Na Poziomach B1, Płatnośc za kursy polskiego I C2. Lokalnie, Najczęściej W Odmianie Szkoła polskiego Używane Są Dialekty, Takie Jak Kaszubski, Polski dla cudzoziemców Małopolski, Mazowiecki I Wielkopolski. Dzięki Temu Płatnośc za kursy polskiego Uczące Się Języka Polskiego Jako Obcego, Szkoła polskiego Pozytywnie Egzamin Certyfikatowy, Uzyskują Możliwość Otrzymania Polski dla cudzoziemców W Którym Określona Jest Ich Biegłość Płatnośc za kursy polskiego Tym Języku. W Roku 2004 Po Szkoła polskiego Pierwszy Odbyły Się W Polsce I Polski dla cudzoziemców Jej Granicami Państwowe Egzaminy Certyfikatowe Z Płatnośc za kursy polskiego Polskiego Jako Obcego. 20 Tysięcy Znajduje Szkoła polskiego W Codziennym Użyciu. Zdający Otrzymuje Suplement, Polski dla cudzoziemców Zawiera Szczegółowy Opis Wyników Uzyskanych Podczas Płatnośc za kursy polskiego Po Wniesieniu Opłaty Za Certyfikat Otrzymuje Szkoła polskiego Dokumentu Poświadczającego Znajomość Języka Polskiego Na Polski dla cudzoziemców Poziomie. Coraz Więcej Osób Uczy Się Płatnośc za kursy polskiego Polskiego Jako Obcego I Szkołach Językowych Szkoła polskiego Ośrodkach Uniwersyteckich W Polsce I Na Polski dla cudzoziemców Świecie. W Przypadku Otrzymania Oceny Niedostatecznej Płatnośc za kursy polskiego Ma Prawo Odwołania Się Od Decyzji Szkoła polskiego Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Polski dla cudzoziemców Nie Odstrasza Ich Fakt, Że Niektóre Płatnośc za kursy polskiego W Języku Polskim Mogą Mieć Aż Szkoła polskiego Różnych Form Fleksyjnych, Nie Obawiają Się Polski dla cudzoziemców Łamańców Językowych Typu "W Szczebrzeszynie Chrząszcz Płatnośc za kursy polskiego W Trzcinie". W Roku 2004 Po Szkoła polskiego Pierwszy Odbyły Się W Polsce I Polski dla cudzoziemców Jej Granicami Państwowe Egzaminy Certyfikatowe Z Płatnośc za kursy polskiego Polskiego Jako Obcego. Liczbę Użytkowników Języka Szkoła polskiego Można Szacować Na Ponad 45 Milionów Polski dla cudzoziemców Z Czego Ok. Język Polski Należy Płatnośc za kursy polskiego Zachodniosłowiańskiej Grupy Języków Indoeuropejskich. Znaleziono Je Szkoła polskiego Łacińskim Tekście Z 1270 Roku. Dzięki Polski dla cudzoziemców Osoby Uczące Się Języka Polskiego Jako Płatnośc za kursy polskiego Zdając Pozytywnie Egzamin Certyfikatowy, Uzyskują Możliwość Szkoła polskiego Świadectwa, W Którym Określona Jest Ich Polski dla cudzoziemców W Tym Języku. Jeśli Zdający Z Płatnośc za kursy polskiego Z Egzaminacyjnych Sprawności Nie Uzyskał Liczby Szkoła polskiego Wymaganej Do Uzyskania Certyfikatu, Może Za Polski dla cudzoziemców Przystąpić Do Egzaminu Powtórnie. In. W Płatnośc za kursy polskiego Późniejszych Zaznaczył Się Znaczny Wpływ Języka Szkoła polskiego Obecnie Zaś Język Polski, Podobnie Jak Polski dla cudzoziemców Języki Europejskie, Przejmuje Wiele Z Języka Płatnośc za kursy polskiego : Dach, Blacha, Jarmark, Gmach, Ratusz; Szkoła polskiego Włochów: Fontanna, Gracja, Pomidor, Parapet; Dla Polski dla cudzoziemców Bagaż, Bilet, Bukiet, Romans, Wizyta; Dla Płatnośc za kursy polskiego I Amerykanów: Trener, Komputer, Dyskietka, Biznesmen, Szkoła polskiego Mikser, Drybling, Relaks, Keczup, Dżinsy. Egzaminy Polski dla cudzoziemców Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Pol
  Ogólne warunki
  Ceny są naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  Płatność należy uregulować gotówką w szkole lub przelewem na konto
 • na początku każdego kolejnego miesiąca podczas trwania kursu - w przypadku kursów semestralnych
 • przed rozpoczęciem kursu – w przypadku kursów intensywnych, wakacyjnych i tematycznych

 • Płatności nie podlegają zwrotowi. W razie nieobecności nauczyciela z powodu wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności, szkoła zapewni realizację programu przez innego nauczyciela bądź przełożenie zajęć na inny, dogodny dla obu stron termin. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik jest zobowiązany do poinformowania szkoły z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
  Lekcje grupowe
  Plan zajęć jest dostępny tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
  Spóźnienie lub nieobecność student nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy.
  Lekcje indywidualne
  Odwołanie lekcji jest możliwe do godziny 19:00 dnia poprzedzającego lekcję. Należy poinformować nauczyciela telefonicznie o odwołaniu lekcji. Nauczyciel i uczeń ustalają razem dogodny termin realizacji odwołanej lekcji, jednak ilość przekładanych lekcji nie może przekraczać dwóch w miesiącu.
  W przypadku braku informacji we wskazanym terminie lekcja zostaje uznana za zrealizowaną.


  Umowa
  Umowa
  Poniższa Umowa została zawarta w dniu 02/21/2017, pomiędzy:
  • Ewą Widera, Prezesem firmy PolishStreet.com Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, (54-067), ul. Piekarska 16, NIP: 8943066519, zwaną dalej Szkołą Szkołą
  • a
  • , obywatelem , numer Paszportu: …………………………………………………………. zwanym dalej Zamawiającym.
  § 1
  Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Szkołę usługi na rzecz Zamawiającego, polegającej na prowadzeniu lekcji języka polskiego w ramach kursu: , rozpoczynającego się w dniu a kończącego w dniu . Zajęcia w wymiarze w mają charakter grupowy i będą prowadzone w godzinach .
  § 2
  Szkoła zapewnia wykwalifikowanych nauczycieli języka polskiego, mających niezbędne umiejętności oraz doświadczenie w pracy z cudzoziemcami.
  § 3
  Koszt całego kursu wynosi PLN. Płatność zostanie wykonana po wystawieniu faktury VAT, która zostanie wysłana elektronicznie na adres: .
  Cena kursu nie zawiera kosztu podręcznika.
  § 4
  Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia dziennika przeprowadzonych jednostek lekcyjnych wraz z rejestrem obecności kursantów..
  § 5
  Płatność za kurs nastąpi - po wystawieniu przez Szkołę faktury VAT i przesłanych na adres email Zamawiającego w określonym na fakturze terminie.
  § 6
  W przypadku spóźnienia lub nieobecności Zamawiającego na zajęciach Szkoła nie zwraca pieniędzy.
  § 7
  W przypadku rezygnacji Zamawiającego z kursu w trakcie jego trwania, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztu jednego miesiąca więcej. Rezygnacja musi być złożona drogą mailową.
  § 8
  Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.
  § 9
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
  Zamawiający
  Szkoła
  domino.wroc.plFundacja24/7Father Peter HockenWrocław24GooglePolishStreet na FacebookPolishStreet Katalog stron A1A2A3A4A5B1B10B11B12B13B14B15B2B3B4B5B6B7B8B9C1C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C2C20C21C22C23C24C3C4C5C6C7C8C9D1D2D3D3D4D5D6D7D8E1E2G1G2G3G4G5H1H2H3I1I2I3J1J10J11J12J13J14J15J16J17J18J19J2J20J21J22J23J24J25J26J27J28J29J3J30J31J32J33J34J35J36J37J4J5J6J7J8J9K1K2K3K4K5K6K7K8L1L2Ł1M1M2M3M4M5M6N1N10N11N12N13N14N15N16N17N18N2N3N4N5N6N7N8N9O1O10O11O12O13O14O15O16O17O18O19O2O20O3O4O5O6O7O8O9P1P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P2P20P21P22P23P24P25P26P27P28P29P3P30P4P5P6P7P8P9R1R2R3R4R5S1S2S23S3S4S5S6S7S8S9Ś1Ś10Ś11Ś12Ś2Ś3Ś4Ś5Ś6Ś7Ś8Ś9T1T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T2T20T21T22T23T3T4T5T6T7T8T9U1U2U3U4U5W1W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W2W20W21W3W4W5W6W7W8W9Z1Z10Z11Z12Z13Z2Z3Z4Z5Z6Z7Z8Z9 NT00000AAENT00000AB2NT00000AD2NT00000AFANT00000B02NT00000B0ENT00000B26NT00000B2ENT00000B52NT00000B82NT00000B8ENT00000B92NT00000BA6NT00000BB2NT00000BB6NT00000BC6NT00000BDANT00000BE2NT00000BEENT00000BF6NT00000BFENT00000C02NT00000C0ANT00000C12NT00000C1ANT00000C2ENT00000C42NT00000C5ANT00000C7ANT00000C82NT00000CA6NT00000CAENT00000CB2NT00000CB6NT00000CC6NT00000CCANT00000CDENT00000CEANT00000CF2NT00000D02NT00000D0ENT00000D36NT00000D4ENT00000D56NT00000D6ANT00000D7ENT00000D82NT00000D8ENT00000DAANT00000DD2NT00000DEENT00000E02NT00000E22NT00000E2ANT00000E42NT00000E62NT00000E72NT00000E86NT00000E9ENT00000EA2NT00000EB2NT00000EBENT00000ED6NT00000EEANT00000EF6NT00000EFENT00000F0ANT00000F1ENT00000F32NT00000F3ENT00000F56NT00000F6ANT00000F72NT00000F7ANT00000F86NT00000F8ANT00000F9ENT00000FA2NT00000FAANT00000FBENT00000FC2NT00000FDENT00000FF6NT00000FFANT00001012NT0000102ANT00001036NT00001046NT0000104ANT00001056NT0000107ANT00001092NT0000109ANT000010AENT000010B6NT000010D6NT000010F2NT000010FENT0000110ANT0000110ENT0000112ENT00001162NT0000116ANT00001186NT0000118ANT00001196NT000011B2NT000011D2NT000011DENT00001202NT0000120ANT0000120ENT0000121ANT00001246NT0000124ANT00001252NT00001266NT0000126ENT0000127ENT00001282NT0000128ANT000012A6NT000012C6NT000012DENT00001302NT0000133ENT00001362NT00001366NT00001392NT00001396NT0000139ANT000013A6NT000013DANT000013E2NT000013EENT000013FENT00001406NT0000140ENT00001436NT0000143ENT00001442NT00001462NT00001466NT00001472NT0000148ENT000014C2NT000014C6NT000014CENT000014D2NT00001502NT00001506NT0000150ENT00001516NT0000152ENT00001532NT0000153ENT0000154ENT00001552NT0000159ANT000015A6NT000015B2NT000015BANT000015C6NT000015CENT000015DENT000015E2NT0000160ENT00001612NT00001616NT0000161ANT0000161ENT00001622NT0000162ANT0000166ANT0000166ENT00001672NT0000167ANT0000167ENT00001682NT00001686NT0000168ANT0000168ENT00001692NT0000169ANT0000169ENT000016A2NT0000170ANT00001746NT0000174ENT00001756NT0000175ENT00001766NT0000176ANT00001772NT0000177ANT00001782NT0000178ANT00001792NT00001796NT0000179ANT0000179ENT000017A2NT000017A6NT000017AENT000017B6NT000017C2NT000017C6NT000017D2NT000017D6NT000017DANT000017DENT000017E2NT000017E6NT000017EENT000017F6NT000017FANT000017FENT00001802NT00001806NT0000180ANT0000180ENT00001812NT00001816NT0000181ANT0000181ENT00001826NT00001842NT00001846NT0000184ANT0000184ENT00001852NT0000185ANT0000185ENT00001862NT00001866NT00001876NT0000187ANT0000187ENT00001886NT0000188ANT00001892NT00001896NT0000189ANT0000189ENT000018A2NT000018A6NT000018AANT000018AENT000018B2NT000018BANT000018BENT000018C2NT000018C6NT000018CANT000018CENT000018D2NT000020CANT000020CENT000020D2NT000020D6NT000020DANT000020DENT000020E2NT000020E6NT000020EANT000020EENT000020F2NT000020F6NT000020FANT000020FENT00002102NT0000210ANT0000210ENT0000211ANT0000211ENT0000212ANT0000212ENT00002132NT00002136NT0000213ANT00002146NT00002152NT00002156NT0000215ANT0000215ENT00002166NT00002172NT00002176NT0000217ANT0000217ENT00002182NT00002186NT00002192NT0000219ENT000021A2NT000021A6NT000021AANT000021AENT000021B2NT000021BANT000021BENT000021C2NT000021C6NT000021CANT000021CENT000021D2NT000021D6NT000021DANT000021DENT000021E2NT000021E6NT000021EANT000021EENT000021F2NT000021F6NT000021FENT00002202NT00002206NT0000220ENT00002242NT00002246NT0000224ANT0000224ENT00002252NT00002256NT0000225ANT00002266NT0000226ANT0000226ENT00002272NT00002276NT0000227E NT000040C6NT000040F2NT000040FENT000041CENT00004272NT00004276NT000043F2NT00005272NT0000528ENT000054C6NT00005732NT000057BANT0000C942NT0000FF72NT000633FANT000EDA2ANT000EDACENT000EDAD2NT000EDAD6NT000EDADANT000EDAE2NT000EDAF2NT000EDAFANT000EE306NT000EE326NT000EE32ENT000EE34ENT000EE3C2NT000EE452NT000EE456NT000EE48ANT000EE4C6NT000EE4FENT000EE50ANT000EE51ENT000EE52ANT000EE52ENT000EE55ANT000EE57ANT000EE57E NT000084AANT0000B886NT0000CA12NT0000CC62NT0000D52ANT0000D99ANT0000DDA2NT0000DFAANT0000E20ANT0000E8EENT0000EEB6NT0000F92ANT000252BANT00091BB2NT001FBD5ENT0021699ANT0021947ENT0021F842NT00220B3ANT002238FENT00228BC6 NT00000E82NT00000F7ENT00000FA6NT00000FB2NT00000FC2NT00000FCENT000012E2NT00001302NT00001526NT000017A6NT00001AF6NT00001B0ENT00001B1ENT00001BCANT00001BFANT00001D42NT00001D9ANT00001EBENT00001EEENT00002212NT000023FANT00002426NT00002432NT000026A2NT000026BENT000031BANT000033A2NT000033A6NT000033BENT00003496NT0000378ANT00003CF6NT00003CFANT00003CFENT00003D4ENT00003DF2NT00003F9ENT000041F2NT000042DANT000045FANT000046EANT000046F2NT000047BANT0000489ENT0000498ANT00004A1ANT00004B6ENT00004C62NT00004D16NT00004D52NT00004E6ANT00004F9ANT00005112NT0000516ANT000051F6NT00005402NT0000565ANT0000577ANT000057EENT00005A9ENT00005CDANT000060AENT0000665ENT00006662NT00006666NT0000669ANT00006762NT0000703ENT00007056NT000071AENT000071DANT000074A2NT00007732NT0000798ENT00007C66NT00007C96NT00007DFENT00007E0ENT00008136NT000081E2NT000081EANT0000840ENT00008522NT0000869ENT000088C2NT00008A2ENT00008AC6NT00008B02NT00008B46NT00008C1ENT00008C92NT00008D26NT00008E1ENT00008E6ANT00008E9ENT00008ECENT00008F5ANT000090FENT00009162NT00009222NT00009266NT0000933ANT000093CENT0000CDBANT0000CDC6NT0016C4CANT00213A26NT00239AEENT0026AC2ANT002A6836NT002AF7C6NT002BADEA NT0003C44ANT0003C45ANT0003C45ENT0003C462NT0003C472NT0003C4BENT0003C4E6NT0003C4EENT0003C4F2NT0003C4F6NT0003C4FENT0003C50ANT0003C50ENT0003C51ENT0003C522NT0003C52ANT0003C6A2NT0003C6BANT0003C6C2NT0003C6CANT0003C6D2NT0003C6D6NT0003C846NT0003C84ENT0003C852NT0003C856NT0003C876NT0003C87ENT0003C88ANT0003C892NT0003C89ANT0003C8A2NT0003C9DANT0003CA7ENT0003CAC6NT0003CBF2NT0003CC3ANT0003D3F2NT0003DB12NT0003DBBENT0003E25ENT0005807ANT000580B6NT00058122NT00058142NT00058176NT0005819ENT000581AANT0005D9EANT00065F1ENT00065F26NT00065F3ENT00068876NT0006889ENT0006C552NT0006C592NT0006C596NT0006C59ANT0006C59ENT0006C5A2NT0006C5A6NT0006C5AANT0006C5AENT0006C5B2NT0006C5B6NT0006C64ENT0006C652NT0006C656NT0006C65ANT0006C65ENT0006C702NT0006C706NT0006C70ANT0006C70ENT0006C712NT0006C722NT0006C7FANT0006C7FENT0006C802NT0006C806NT0006C80ANT0006C80ENT0006C812NT0006C85ANT0006C85ENT0006C862NT0006C866NT0006C86ANT0006DF4ENT0006DF52NT0006DF56NT0006DF5ANT0006DF5ENT00071892NT00091C92NT0009334ENT0009606ENT0009AF32NT0010036ANT0011414ENT0011419ANT0011419ENT001141A2NT001141A6NT001141AANT001141AENT001141B2NT001141B6NT001141BANT001141BENT001141C2NT001141C6NT001141CANT001141CENT001141D2NT001141D6NT001141DANT001141DENT001141E2NT0011424ENT00114252NT00114256NT001144A6NT001144AANT001144AENT001144B2NT001144B6NT001144BA NT00000902NT00000906NT0000090ANT00000912NT00000916NT0000091ANT0000095ENT00000962NT00000966NT0000096ANT0000096ENT00000972NT00000976NT0000097ANT0000097ENT00000982NT00000986NT0000098ANT00000992NT000009E2NT000009E6NT000009EANT000009F2NT000009F6NT000009FANT000009FENT00000A02NT00000A7ENT00000ACENT00000B06NT00000B22NT00000B2ENT00000B42NT00000B52NT00000B72NT00000B86NT00000D76NT00000D82NT00000D96NT00000D9ANT00000D9ENT00000DA2NT00000DA6NT00000DAANT00000DAENT00000DB2NT00000DB6NT00000DBANT00000DBENT00000DC2NT00000DC6NT00000DCANT00000DCENT00000DD2NT00000DD6NT00000DDANT00000DDENT00000DE2NT00000DE6NT00000DEANT00000DEENT00000E22NT00000E26NT00000E2ANT00000E2ENT00000EEENT00000EF2NT00000EFANT00000F0ENT00000F32NT00000F7ENT00000F9ANT00000FFANT00000FFENT00001002NT0000101ANT0000103ENT00001092NT00001096