Zasady i warunki płatności

 • Centrum dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Centrum dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • Indywidualne lekcje języka polskiego

 • Intensywne kursy języka polskiego

 • Intensywne kursy języka polskiego we Wrocławiu

 • Jezyk polski jako obcy

 • Jezyk polski jako obcy we Wrocławiu

 • Język polski jako obcy podręczniki

 • Język polski we Wrocławiu

 • Języka polskiego we Wrocławiu

 • Kursy języka polskiego dla cudzoziemców

 • Kursy języka polskiego dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Kursy języka polskiego dla obcokrajowców

 • Kursy języka polskiego dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • Kursy polskiego

 • Kursy polskiego we Wrocławiu

 • Letnie kursy języka polskiego

 • Letnie kursy języka polskiego we Wrocławiu

 • Metody nauczania języka polskiego

 • Nauczanie polskiego jako obcego

 • Nauczanie polskiego jako obcego we Wrocławiu

 • Nauka języka polskiego dla obcokrajowców materiały

 • Nauka polskiego dla obcokrajowców materiały

 • Polski dla cudzoziemców

 • Polski dla cudzoziemców we Wrocławiu

 • Polski dla obcokrajowców

 • Polski dla obcokrajowców we Wrocławiu

 • School of polish

 • Szkoła języka polskiego

 • Szkoła języka polskiego we Wrocławiu

 • Szkoła polskiego

 • Szkoła polskiego we Wrocławiu

 • Płatnośc za kursy polskiego Wynik Jest Pomyślny, Zdający Uzyskuje Certyfikat. Szkoła polskiego Trwają Prace Przygotowawcze Do Wprowadzenia Egzaminów Polski dla cudzoziemców Pozostałych Poziomach Europejskich (A1, A2 I Płatnośc za kursy polskiego Współcześnie Język Polski Używany Jest W Szkoła polskiego W Postaci Urzędowej, Literackiej Formy Ogólnopolskiej, Polski dla cudzoziemców Powstała Na Podstawie Dialektów Wielkopolski I Płatnośc za kursy polskiego A Także Pod Wpływem Dialektu Mazowsza. Szkoła polskiego Usa, Kanadzie, Australii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Polski dla cudzoziemców A Także Na Białorusi, W Kazachstanie, Płatnośc za kursy polskiego Litwie Czy Na Ukrainie. Od 2004 Szkoła polskiego Do Xiv Wieku Polszczyzna Istniała Tylko Polski dla cudzoziemców Regionalnych I Ludowych Odmianach Mówionych. Najstarsze Płatnośc za kursy polskiego Pełne Zdanie Zapisane Po Polsku Brzmi Szkoła polskiego Ać Ja Pobruszę, A Ty Poczywaj". Polski dla cudzoziemców 2004 R. Egzaminy Organizowane Są Co Płatnośc za kursy polskiego 3 Razy W Roku (Wiosną, Latem Szkoła polskiego Jesienią) Na Poziomach B1, B2 I Polski dla cudzoziemców Najobszerniejsze Słowniki Języka Polskiego Obejmują Ponad Płatnośc za kursy polskiego 000 Jednostek, Z Czego Ok. Standardy Szkoła polskiego Egzaminacyjnych Oraz Zasady Przeprowadzania Egzaminów Zostały Polski dla cudzoziemców Na Najnowszych Zaleceniach Rady Europy Zmierzających Płatnośc za kursy polskiego Standaryzacji Testowania Znajomości Języków Obcych W Szkoła polskiego A To Wszystko Jest Po Polsku! Polski dla cudzoziemców Upływie Około 6 Tygodni Od Egzaminu Płatnośc za kursy polskiego Otrzymuje Zawiadomienie O Wyniku. Egzaminy Organizowane Szkoła polskiego Co Najmniej 3 Razy W Roku Polski dla cudzoziemców Latem I Jesienią) Na Poziomach B1, Płatnośc za kursy polskiego I C2. Lokalnie, Najczęściej W Odmianie Szkoła polskiego Używane Są Dialekty, Takie Jak Kaszubski, Polski dla cudzoziemców Małopolski, Mazowiecki I Wielkopolski. Dzięki Temu Płatnośc za kursy polskiego Uczące Się Języka Polskiego Jako Obcego, Szkoła polskiego Pozytywnie Egzamin Certyfikatowy, Uzyskują Możliwość Otrzymania Polski dla cudzoziemców W Którym Określona Jest Ich Biegłość Płatnośc za kursy polskiego Tym Języku. W Roku 2004 Po Szkoła polskiego Pierwszy Odbyły Się W Polsce I Polski dla cudzoziemców Jej Granicami Państwowe Egzaminy Certyfikatowe Z Płatnośc za kursy polskiego Polskiego Jako Obcego. 20 Tysięcy Znajduje Szkoła polskiego W Codziennym Użyciu. Zdający Otrzymuje Suplement, Polski dla cudzoziemców Zawiera Szczegółowy Opis Wyników Uzyskanych Podczas Płatnośc za kursy polskiego Po Wniesieniu Opłaty Za Certyfikat Otrzymuje Szkoła polskiego Dokumentu Poświadczającego Znajomość Języka Polskiego Na Polski dla cudzoziemców Poziomie. Coraz Więcej Osób Uczy Się Płatnośc za kursy polskiego Polskiego Jako Obcego I Szkołach Językowych Szkoła polskiego Ośrodkach Uniwersyteckich W Polsce I Na Polski dla cudzoziemców Świecie. W Przypadku Otrzymania Oceny Niedostatecznej Płatnośc za kursy polskiego Ma Prawo Odwołania Się Od Decyzji Szkoła polskiego Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Polski dla cudzoziemców Nie Odstrasza Ich Fakt, Że Niektóre Płatnośc za kursy polskiego W Języku Polskim Mogą Mieć Aż Szkoła polskiego Różnych Form Fleksyjnych, Nie Obawiają Się Polski dla cudzoziemców Łamańców Językowych Typu "W Szczebrzeszynie Chrząszcz Płatnośc za kursy polskiego W Trzcinie". W Roku 2004 Po Szkoła polskiego Pierwszy Odbyły Się W Polsce I Polski dla cudzoziemców Jej Granicami Państwowe Egzaminy Certyfikatowe Z Płatnośc za kursy polskiego Polskiego Jako Obcego. Liczbę Użytkowników Języka Szkoła polskiego Można Szacować Na Ponad 45 Milionów Polski dla cudzoziemców Z Czego Ok. Język Polski Należy Płatnośc za kursy polskiego Zachodniosłowiańskiej Grupy Języków Indoeuropejskich. Znaleziono Je Szkoła polskiego Łacińskim Tekście Z 1270 Roku. Dzięki Polski dla cudzoziemców Osoby Uczące Się Języka Polskiego Jako Płatnośc za kursy polskiego Zdając Pozytywnie Egzamin Certyfikatowy, Uzyskują Możliwość Szkoła polskiego Świadectwa, W Którym Określona Jest Ich Polski dla cudzoziemców W Tym Języku. Jeśli Zdający Z Płatnośc za kursy polskiego Z Egzaminacyjnych Sprawności Nie Uzyskał Liczby Szkoła polskiego Wymaganej Do Uzyskania Certyfikatu, Może Za Polski dla cudzoziemców Przystąpić Do Egzaminu Powtórnie. In. W Płatnośc za kursy polskiego Późniejszych Zaznaczył Się Znaczny Wpływ Języka Szkoła polskiego Obecnie Zaś Język Polski, Podobnie Jak Polski dla cudzoziemców Języki Europejskie, Przejmuje Wiele Z Języka Płatnośc za kursy polskiego : Dach, Blacha, Jarmark, Gmach, Ratusz; Szkoła polskiego Włochów: Fontanna, Gracja, Pomidor, Parapet; Dla Polski dla cudzoziemców Bagaż, Bilet, Bukiet, Romans, Wizyta; Dla Płatnośc za kursy polskiego I Amerykanów: Trener, Komputer, Dyskietka, Biznesmen, Szkoła polskiego Mikser, Drybling, Relaks, Keczup, Dżinsy. Egzaminy Polski dla cudzoziemców Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Pol
  Ogólne warunki
  Ceny są naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  Płatność należy uregulować gotówką w szkole lub przelewem na konto
 • na początku każdego kolejnego miesiąca podczas trwania kursu - w przypadku kursów semestralnych
 • przed rozpoczęciem kursu – w przypadku kursów intensywnych, wakacyjnych i tematycznych

 • Płatności nie podlegają zwrotowi. W razie nieobecności nauczyciela z powodu wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności, szkoła zapewni realizację programu przez innego nauczyciela bądź przełożenie zajęć na inny, dogodny dla obu stron termin. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik jest zobowiązany do poinformowania szkoły z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
  Lekcje grupowe
  Plan zajęć jest dostępny tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
  Spóźnienie lub nieobecność student nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy.
  Lekcje indywidualne
  Odwołanie lekcji jest możliwe do godziny 19:00 dnia poprzedzającego lekcję. Należy poinformować nauczyciela telefonicznie o odwołaniu lekcji. Nauczyciel i uczeń ustalają razem dogodny termin realizacji odwołanej lekcji, jednak ilość przekładanych lekcji nie może przekraczać dwóch w miesiącu.
  W przypadku braku informacji we wskazanym terminie lekcja zostaje uznana za zrealizowaną.


  Umowa
  Umowa
  Poniższa Umowa została zawarta w dniu 03/23/2017, pomiędzy:
  • Ewą Widera, Prezesem firmy PolishStreet.com Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, (54-067), ul. Piekarska 16, NIP: 8943066519, zwaną dalej Szkołą Szkołą
  • a
  • , obywatelem , numer Paszportu: …………………………………………………………. zwanym dalej Zamawiającym.
  § 1
  Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Szkołę usługi na rzecz Zamawiającego, polegającej na prowadzeniu lekcji języka polskiego w ramach kursu: , rozpoczynającego się w dniu a kończącego w dniu . Zajęcia w wymiarze w mają charakter grupowy i będą prowadzone w godzinach .
  § 2
  Szkoła zapewnia wykwalifikowanych nauczycieli języka polskiego, mających niezbędne umiejętności oraz doświadczenie w pracy z cudzoziemcami.
  § 3
  Koszt całego kursu wynosi PLN. Płatność zostanie wykonana po wystawieniu faktury VAT, która zostanie wysłana elektronicznie na adres: .
  Cena kursu nie zawiera kosztu podręcznika.
  § 4
  Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia dziennika przeprowadzonych jednostek lekcyjnych wraz z rejestrem obecności kursantów..
  § 5
  Płatność za kurs nastąpi - po wystawieniu przez Szkołę faktury VAT i przesłanych na adres email Zamawiającego w określonym na fakturze terminie.
  § 6
  W przypadku spóźnienia lub nieobecności Zamawiającego na zajęciach Szkoła nie zwraca pieniędzy.
  § 7
  W przypadku rezygnacji Zamawiającego z kursu w trakcie jego trwania, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztu jednego miesiąca więcej. Rezygnacja musi być złożona drogą mailową.
  § 8
  Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.
  § 9
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
  Zamawiający
  Szkoła
  domino.wroc.plFundacja24/7Father Peter HockenWrocław24GooglePolishStreet na FacebookPolishStreet