Ogólne warunki
Ceny są naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Płatność należy uregulować gotówką w szkole lub przelewem na konto
 • na początku każdego kolejnego miesiąca podczas trwania kursu - w przypadku kursów semestralnych
 • przed rozpoczęciem kursu – w przypadku kursów intensywnych, wakacyjnych i tematycznych

 • Płatności nie podlegają zwrotowi. W razie nieobecności nauczyciela z powodu wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności, szkoła zapewni realizację programu przez innego nauczyciela bądź przełożenie zajęć na inny, dogodny dla obu stron termin. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik jest zobowiązany do poinformowania szkoły z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
  Lekcje grupowe
  Plan zajęć jest dostępny tydzień przeUmowad planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
  Spóźnienie lub nieobecność student nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy.
  Lekcje indywidualne
  Odwołanie lekcji jest możliwe do godziny 19:00 dnia poprzedzającego lekcję. Należy poinformować nauczyciela telefonicznie o odwołaniu lekcji. Nauczyciel i uczeń ustalają razem dogodny termin realizacji odwołanej lekcji, jednak ilość przekładanych lekcji nie może przekraczać dwóch w miesiącu.
  W przypadku braku informacji we wskazanym terminie lekcja zostaje uznana za zrealizowaną.


  Umowa
  Poniższa Umowa została zawarta w dniu 07/21/2024, pomiędzy:
  • Ewą Widera, Prezesem firmy PolishStreet.com Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, (54-067), ul. Piekarska 16, NIP: 8943066519, zwaną dalej Szkołą Szkołą
  • a
  •                               , obywatelem                               , numer Paszportu:                               , zwanym dalej Zamawiającym.
  § 1
  Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Szkołę usługi na rzecz Zamawiającego, polegającej na prowadzeniu lekcji języka polskiego w ramach kursu: {Lekcja polskiego jako obcego}, rozpoczynającego się w dniu {07/21/2024} a kończącego w dniu {01/21/2025}. Zajęcia w wymiarze w {90} mają charakter grupowy i będą prowadzone w godzinach {2}.
  § 2
  Szkoła zapewnia wykwalifikowanych nauczycieli języka polskiego, mających niezbędne umiejętności oraz doświadczenie w pracy z cudzoziemcami.
  § 3
  Koszt całego kursu wynosi                                PLN. Płatność zostanie wykonana po wystawieniu faktury VAT, która zostanie wysłana elektronicznie na adres:                               .
  Cena kursu nie zawiera kosztu podręcznika.
  § 4
  Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia dziennika przeprowadzonych jednostek lekcyjnych wraz z rejestrem obecności kursantów..
  § 5
  Płatność za kurs nastąpi - po wystawieniu przez Szkołę faktury VAT i przesłanych na adres email Zamawiającego w określonym na fakturze terminie.
  § 6
  W przypadku spóźnienia lub nieobecności Zamawiającego na zajęciach Szkoła nie zwraca pieniędzy.
  § 7
  W przypadku rezygnacji Zamawiającego z kursu w trakcie jego trwania, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztu jednego miesiąca więcej. Rezygnacja musi być złożona drogą mailową.
  § 8
  Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.
  § 9
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
  Zamawiający
  Szkoła