Ogólne warunki
Ceny są naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Płatność należy uregulować gotówką w szkole lub przelewem na konto
 • na początku każdego kolejnego miesiąca podczas trwania kursu - w przypadku kursów semestralnych
 • przed rozpoczęciem kursu – w przypadku kursów intensywnych, wakacyjnych i tematycznych

 • Płatności nie podlegają zwrotowi. W razie nieobecności nauczyciela z powodu wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności, szkoła zapewni realizację programu przez innego nauczyciela bądź przełożenie zajęć na inny, dogodny dla obu stron termin. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik jest zobowiązany do poinformowania szkoły z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
  Lekcje grupowe
  Plan zajęć jest dostępny tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
  Spóźnienie lub nieobecność student nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy.
  Lekcje indywidualne
  Odwołanie lekcji jest możliwe 24 godziny przed rozpoczęciem uzgodnionej lekcji. Należy poinformować nauczyciela telefonicznie lub mailowo o odwołaniu lekcji. Nauczyciel i uczeń ustalają razem dogodny termin realizacji odwołanej lekcji, jednak ilość przekładanych lekcji nie może przekraczać dwóch w miesiącu.
  W przypadku braku informacji we wskazanym terminie lekcja zostaje uznana za zrealizowaną.